НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН БОДЛОГО

"Могул Катеринг" ХХК нь "Нийгмийн хариуцлагатай компани" байж, тусламж, дэмжлэг үзүүлэх чиглэл баримтлан компанийн нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэн доорх бодлогыг баримтлан ажиллана.
  • Эрхэлж буй бизнесийн үйл ажиллагаагаа холбогдох хууль тогтоомжинд нийцүүлэн, бизнесийн ёс зүйг сахин ажиллах.
  • Үйл ажиллагаагаа нээлттэй, ил тод явуулах.
  • Олон нийтийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалах.
  • Байгал орчныг хамгаалах.Нийгмийн халамж үзүүлэх.
  • Ажилтнуудынхаа өмнө дээд зэргийн нийгмийн хариуцлагтай байж, ажлын нөхцөл байдлыг тасралтгүй сайжруулах.
  • Үндэсний соёл урлагийг хүндэтгэн, дэмжих.
  • Боловсрол эрүүл мэндийг дэмжих.
  • Үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутгийн байгууллага, иргэдийг дэмжих.
  • Харилцагч түншүүдтэйгээ эрх тэгш харилцаа тогтоох